”Torba kanun” Resmi Gazete’de! Caydırıcı idari para cezaları verilecek

semaver

Global Mod
Global Mod
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna bakılırsa, özgür bölgelerde, kullanıcıların gereksinimi olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge ortasında dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz gereksinimi öteki bir yerden karşılanamayacak ve bu gayeyle tek başına tesis kurulamayacak.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri, hür bölgeler ortasında şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyetiyle devralarak Güç Piyasası Düzenleme Konseyi tarafınca belirlenen şartlar kapsamında özgür bölge ortasında doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare heyeti sonucuyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNİN LİSANS MÜHLETLERİ ARTIRILIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Şurası, toplam fiyatı brüt minimum fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen ve vakit aşımı mühletinin dbulunmasına bir yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin sonucu verilebilecek üst sonu belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesinin muhtaçlıkları için kullanılması hedefiyle aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen müddet 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların mühleti 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel heyetleri, genel şura üyelerinin 5’te 2’sinin noterce tasdik edilmiş imzasıyla düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak müracaat üzerine, alınacak kararla idare şurası tarafınca olağanüstü toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Başka Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’dilk evvel, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA ÖNLEM

Kanuna bakılırsa, perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler içindeki ticari bağlantılarda taraflardan birinin başka tarafın ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut olağan kurallarda taraf olmayacağı bir ticari bağın tarafı bulunmasına niye olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak pahalandırılacak.

Haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyleki belirlendi:

“Kalite standartlarının sağlanması maksadıyla mukavelede yer verilen şartlar hariç olmak üzere, rastgele bir gerçek yahut hukukî şahıstan mal yahut hizmet teminine zorlamak. Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak. Tarım ve besin mamüllerinin tedarikinde ticari münasebetin şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan mukaveleyle belirlememek. Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren yahut açık ve anlaşılır olmayan kararlara mukavelede yer vermek. Eser talebini direkt etkileyen rastgele bir hizmet vermediği biçimde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı iştirak bedeli ve öteki isimler altında bedel almak yahut verdiği hizmetin çeşidini ve hizmet bedelinin meblağ ya da oranını mukavelede belirtmediği biçimde prim ve bedel almak. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün ortasında bozulabilen tarım ve besin mamüllerine yönelik siparişleri, eserin teslim tarihindilk evvelki 30 gün ortasında iptal etmek. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün ortasında bozulabilen tarım ve besin mamüllerinin tesliminden yahut mülkiyetinin evresinden daha sonra bozulma ya da zayi olma üzere maliyetleri yansıtmak. Bozulan besinlerde kusuru ispat yükü siparişi iptal eden yahut maliyeti karşı tarafa yansıtana ilişkin olacak.”

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

– BOZULABİLEN ESERLERE AİT ÖDEMELER

Kanuna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler içindeki ticari bağlardan kaynaklanan ödemelerin, mukavelede öngörülen mühlet ortasında yapılması temel olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün ortasında bozulabilen tarım ve besin mamüllerine ait ödemelerin mühleti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, öbür durumlarda 45 günü geçemeyecek.

30 gün ortasında bozulabilen tarım ve besin eserleri haricinde yer alan tarım ve besin mamüllerine ait ödemelerin müddeti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 60 günle sınırlanacak. Bu düzenlemede belirtilen müddetler, teslim yahut mülkiyetin periyodu tarihlerinden hangisi evvel ise o tarih temel alınarak hesaplanacak. Ödemenin müddeti ortasında yapıldığına ait ispat yükü borçluya ilişkin olacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

– ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, tamirat, güvenlik ve paklık sarfiyatları üzere alışveriş merkezinin aynına ait olmayan sarfiyatlar ile burada fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin nazaranviyle ilgili sarfiyatlar ortak sarfiyat olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden sırf bu sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere ortak sarfiyat niteliğine haiz olmayan masraflar ile belgelendirilmeyen masraflar için rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek.

Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve öbür ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak sarfiyat iştirak hissesi avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olacak. Ortak gelirler, ortak masrafların karşılanmasında kullanılacak.

Alışveriş merkezi maliki yahut idaresi, her yıl bundan evvelki yıla ait ortak gelir ve sarfiyat raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda, ortak gelir ve sarfiyatların cins ve fiyatları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak masraf iştirak hisseleri ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen başka bilgilere yer verilecek.

Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyette idari para cezası uygulanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesindilk evvel reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere masraflar için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden iştirak hissesi talep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu hususun yayımı tarihindilk evvel kurulan kontrat kararları, kontrat müddetince geçerli olacak. Kontrat müddetinin sona ermesindilk evvel yahut daha sonra kontratın yenilenmesi ya da müddetinin uzatılmış sayılması hallerinde ise kelam konusu masraflar için iştirak hissesi tahsil edilemeyecek.

Sözleşmelerde idare masrafının alt kalemleri ayrıyeten belirtilmedikçe perakende işletmelerden idare sarfiyatı olarak sırf alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin misyonuyla ilgili sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsiline gidilebilecek.

Perakende işletmelerce ödenmesi gereken iştirak hisseleri, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacak.

KAYNAK: AA

Okumaya devam et...
 
Üst